WOM besluit voor protesten rond muurschildering

Zondag 31 juli 2022
De Wet Openbare Manifestaties is ingezet door burgemeester Arjen Gerritsen. Er is geen officiële aanvraag gedaan voor een demonstratie, maar er gaan meerdere oproepen rond voor een actie rond het stadhuis. Reden om WOM-besluit op te stellen.

Niet meer dan 500 deelnemers en maximaal twee trekkers en de manifestatie moet plaatsvinden aan de kant van de Haven Noordzijde, tegenover het stadhuis. Het zijn een paar van 13 voorwaarden die zijn opgelegd aan de actievoerders.

Hieronder het besluit van de burgemeester met voorafgaand de overwegingen voor dat besluit:

Wom besluit

Datum: 31 juli 2022

DE BURGEMEESTER VAN ALMELO
Overwegende:
• dat het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij (voornamelijk) boeren leidt tot maatschappelijke onrust en onaangekondigde protestacties;
• dat deze maatschappelijke onrust in de afgelopen weken op meerdere plaatsen in het land is geëscaleerd;
• dat bovengenoemde heeft geleid tot ernstige openbare ordeverstoringen;
• dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de veiligheid van inwoners en bedrijven, voor personen die binnen de gemeente verblijven en voor hun eigendommen;
• dat reeds eerder in Almelo, op woensdag 13 juli 2022, een onaangekondigde protestactie heeft geleid tot blokkering van het XL Businesspark;
• dat verschillende protestacties hebben geleid tot grote verkeersproblemen;
• dat voor het gemeentehuis in de openbare ruimte aan de waterkant en behorende tot het eigendom van de gemeente Almelo een kademuur is waarop periodiek andere graffiti geplaatst wordt;
• dat op deze muur, kennelijk door sympathisanten van de protestacties, een werk is aangebracht, onder andere bestaande uit een omgekeerde Nederlandse vlag met daarop de tekst 'zonder boer geen voer';
• dat dit werk, mede in de context van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande onrust, is op te vatten als een politieke boodschap;
• dat de gemeente als eigenares de muur niet heeft bedoeld of aangewezen voor het aanbrengen van politieke boodschappen;
• dat het gemeentebestuur na eerder uitstel heeft aangegeven dat uiterlijk op maandag 1 augustus 2022 dit werk moet zijn verwijderd of anders op of na die datum door het gemeentebestuur zal worden verwijderd omdat het gemeentebestuur de muur beschikbaar wil houden voor andere graffiti;
• dat via sociale media wordt opgeroepen tot een protestactie (manifestatie) voor het gemeentehuis aan de Haven Zuidzijde 30 op 1 augustus 2022 om 08:00 uur;
• dat er geen vereiste kennisgeving is gedaan voor het houden van de manifestatie;
• dat het manifestatierecht is verankerd in artikel 9 van de Grondwet;
• dat hoewel de vereiste kennisgeving niet is gedaan de manifestatie toch doorgang kan vinden;
• dat de aangekondigde manifestatie aan de Haven Zuidzijde 30 gelet op de ervaringen elders kan leiden verkeersproblemen en wanordelijkheden;
• dat de bereikbaarheid van het gemeentehuis te alle tijden gewaarborgd moet zijn vanwege het maatschappelijk belang;
• dat in de buurt van het gemeentehuis de rechtbank, het station, het politiebureau en de brandweerkazerne liggen;
• dat in geval van nood toegangswegen begaanbaar moeten blijven;
• dat er maar één toegangsweg is van en naar het gemeentehuis en dat bovendien veelal hulpbehoevende bewoners van een naast gelegen flat gebruik hiervan maken;
• dat gelet op het voorgaande en in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden er voorwaarden en beperkingen aan de manifestatie worden verbonden;
• dat voorafgaand aan dit besluit overleg heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek.

B E S L U I T
Op grond van het artikel 2 en 5, eerste en derde lid, van de Wet openbare manifestaties worden de volgende voorschriften en beperkingen aan de manifestatie verbonden:
1. De manifestatie mag enkel en uitsluitend plaatsvinden aan de Haven Noordzijde in het vak binnen de gele omlijning (zie bijlage 1);
2. De manifestatie mag plaatsvinden uiterlijk tot maandag 1 augustus 12:00 uur;
3. Na afloop van de manifestatie dienen de deelnemers de locatie zo spoedig mogelijk te verlaten, en wel uiterlijk op maandag 1 augustus 12:30;
4. Bij het manifestatievak mogen ten hoogste twee landbouwvoertuigen zonder aanhanger geplaatst worden, maar alleen voor zover het doorgaande verkeer daardoor niet wordt geblokkeerd of anderszins wordt gehinderd;
5. Anders dan met inachtneming van het voorgaande voorschrift mogen geen landbouwvoertuigen of andere voertuigen geplaatst worden, tenzij deze voertuigen ondubbelzinnig niet behoren tot de manifestatie en daar met een redelijk en duidelijk kenbaar ander doel geplaatst dienen te zijn;
6. Het maximum aantal deelnemers bij de manifestatie is bepaald op 500. De locatie voor de manifestatie is geschikt voor dit aantal demonstranten:
7. Het is de deelnemers niet toegestaan om voorwerpen te verbranden of tot ontbranding te brengen voorafgaand, tijdens of na beëindiging van de manifestatie. Het gebruik van een barbecue of andere warmtebron is daarom niet toegestaan;
8. Na afloop van de manifestatie moet de locatie schoon en in zijn oorspronkelijke toestand worden achtergelaten. Daaronder wordt onder meer verstaan het verwijderen van afval, vlaggen en spandoeken;
9. Bevelen gegeven door de politie, in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen direct te worden nageleefd;
10. Geluidsapparatuur kan enkel gebruikt worden ter versterking of ondersteuning voor het uitdragen van standpunten en meningsuitingen, niet voor versterkte muziek. U mag geen geluidshinder veroorzaken;
11. Het is niet toegestaan om wegen, kruisingen of splitsingen of in- en uitgangen van omliggende woningen of gebouwen te versperren of te blokkeren;
12. De politie treedt in ieder geval op bij overtreding van de door mij, aan de manifestatie, verbonden voorschriften en beperkingen, bij constatering van strafbare feiten, bij blokkades van doorgaande routes, vitale knooppunten of kruisingen en van in- of uitgangen van gebouwen;
13. Zowel de organisatie als de deelnemers individueel zijn aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade. De gemeente is noch middellijk, noch onmiddellijk, aansprakelijk voor directe en/of indirecte aanspraken wegens geleden, dan wel aan derden toegebrachte, schade, ontstaan als gevolg van, dan wel in verband met, het afgeven van deze ontvangstbevestiging.


Handhaving
Overtreding van dit besluit is ingevolge artikel 11 van de Wet openbare manifestaties strafbaar gesteld met een hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.
Op grond van artikel 6 van de Wet openbare manifestaties kan ik, als burgemeester, tijdens de manifestatie nadere aanwijzingen geven die de deelnemers in acht moeten nemen. Op grond van artikel 7 van de Wet openbare manifestatie kan ik, als burgemeester, opdracht geven de
manifestatie terstond te beëindigen en uiteen te gaan, onder andere indien door deelnemers wordt gehandeld in strijd met de door mij gegeven voorschriften, beperkingen (zoals hierboven opgenomen) of aanwijzingen.
De politie zal toezien op naleving van mijn besluit.
Tegen overtredingen van de Wet openbare manifestaties kan en zal handhavend worden opgetreden.

Almelo, 31 juli 2022

De burgemeester van Almelo,
A.J. GerritsenDeel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Actua

Repetities van Katoen en Water in volle gang

De repetities van de stadsmusical van Katoen en Water zijn i...

Verbod grondwateronttrekking Twente en Salland

Omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de...

Indiëherdenking in heet Hagenborgpark

Twee dagen eerder dan gebruikelijk, vanwege de zondag, is de...

Fietsvierdaagse, liefst elektrisch

De Twentse Fietsvierdaagse werd afgelopen week verreden vanu...

Uitslaande brand op Bedrijvenpark Twente

Een brand bij Leemans Afval en Reiniging op het Bedrijvenpar...

Fietsvierdaagse is groots zonnig feest

'Wat een prachtige route en heerlijk fietsweer', is wat je u...

Zomerexpositie voor zowel toerist als inwoner

De zomerexpositie van Huis van Katoen & Nu staat in het teke...

Houten drukpoppetjes in kleinste expositieruimte

Gerrit Tijink is een verwoed verzamelaar van houten drukpopp...

Bedrijventerrein Bornsestraat krijgt horecaboot

Bedrijvenpark Bornsestraat in Almelo krijgt een eigen horeca...

Stroatproat Hoe zuinig bent u nu met water

"Hoe zuinig bent u nu met water?" In deze tijden van waterte...

Indiëherdenking op twaalf augustus

Dit jaar wordt op twaalf augustus de Indiëherdenking gehoud...

Brandweer rukt uit voor hotel Huis van bewaring

Vrijdagmorgen rukt de brandweer met 3 wagens uit voor een br...

Vechtstromen verwacht toenemend neerslagtekort

Waterschap Vechtstromen verwacht dat er de komende periode w...

Sharon Huzink rondemiss Profronde Almelo

Onderneemster Sharon Huzink (26 jaar) is dit jaar de rondemi...

Burgemeester wil vooral rust in de stad

"We hebben duidelijk gemaakt dat we in deze stad rust willen...

Overschildering omgekeerde vlag met Waterstad

In de vroege ochtend na de demonstratie tegen het weghalen v...

Honderden bij manifestatie boerenprotest bij Stadhuis update

Met een noodverordening heeft burgemeester Gerritsen een ein...

Begraafplaats Aadorp verloedert

'Mijn vader zou zich omdraaien in zijn graf wanneer hij deze...

WOM besluit voor protesten rond muurschildering

De Wet Openbare Manifestaties is ingezet door burgemeester A...

Nishicongroep in Theaterhotel bijeen

Gekleed in bijzondere kledij met veel Japanse invloeden kwam...
© 1986 - 2022 Stichting Lokale Omroep Almelo