College van B & W presenteert Perspectiefnota

De burgemeester en wethouders van Almelo hebben op vrijdag 24 mei de zogenaamde Perspectiefnota gepresenteerd. Het is een document waarin voor de komende jaren de beleidsvoornemens zijn neergelegd.

Tekst gaat verder onder videoregistratie


Met de Perspectiefnota stelt het college de gemeenteraad voor de in de programma’s vastgelegde ambities, visie en doelstellingen vast te stellen. Almelo kent de programma’s:

• Binnenstad
• Economie & Participatie
• Duurzaamheid, Veiligheid
• Zorg
• Nieuwstraatkwartier
• Omgevingswet

Deze programmaplannen zijn eerder dit voorjaar in de raad besproken. In de perspectiefnota staat dat Almelo blijft inzetten op:

• financiële stabiliteit
• het verder verbeteren van de binnenstad
• het leveren van kwalitatief goede zorg tegen het beschikbare Rijksbudget
• het creëren van meer werkgelegenheid
• en het halen van de duurzaamheidsambities.

Uitdaging
De perspectiefnota biedt een wenkend financieel voordelig meerjarenperspectief vanaf 2022. De eerste jaren, en ook in 2019, ligt er evenwel een flinke financiële uitdaging die onder meer wordt ingegeven door noodzakelijke uitgaven aan de Wmo en Jeugdzorg.

Basis
De Perspectiefnota, met daarin de lokale trends en toekomstige ontwikkelingen, geldt als basis voor de begroting en meerjarenraming later dit jaar. Tegelijk met de Perspectiefnota is ook de eerste bijstelling gepresenteerd van de begroting 2019, het Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd en de nota Kapitaalgoederen.

Trends en ontwikkelingen
De Perspectiefnota laat een aantal trends en ontwikkelingen zien die de komende jaren aandacht vragen van het openbaar bestuur. Van klimaatverandering en de kansen van vergrijzing tot het arbeidsmarktperspectief en de digitalisering. Verder blijkt uit de Burgerpeiling een toegenomen vertrouwen van inwoners in de gemeente. Op veel van de trends en ontwikkelingen geven de programma’s een antwoord.

Grote financiële opgave
Het college constateert dat de financiële opgave nog steeds groot is, maar dat er ook een wenkend perspectief is vanaf 2022. Dit betekent ook dat het college bij deze Perspectiefnota nog geen aanvullende concrete bezuinigingsmaatregelen voorstelt, mede gelet op het meer positieve financiële vooruitzicht, de verwachte extra Rijksmiddelen en het nu vastgestelde Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd.

Voorjaarsrapportage
Een eerste financiële tussenrapportage van 2019 laat zien dat de begroting 2019 verslechtert met 6,6 miljoen euro tot 7,1 miljoen negatief. De belangrijkste oorzaak voor de verslechterde financiële positie ligt in de landelijk spelende vraagstukken in het sociaal domein die ook grote betekenis hebben in Almelo. In de Voorjaarsrapportage is evenwel nog niet het extra budget opgenomen voor Jeugdzorg, dat het Rijk kort geleden heeft toegezegd.

Maatregelen in sociaal domein
Om te kunnen voldoen aan de ambitie van het college om kwalitatief goede zorg te leveren, uit te komen met Rijksmiddelen voor Wmo en Jeugdzorg en tegelijk innovaties toe te passen in het sociaal domein presenteert het college een aantal maatregelen. Het college stelt onder meer voor de PGB-tarieven aan te passen, het anders organiseren van de was- en strijkservice als onderdeel van de huishoudelijke ondersteuning en nog meer in te zetten op algemene voorliggende voorzieningen waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

Kapitaalgoederen
Het financiële perspectief van de gemeente wordt ook beïnvloed door de zogenaamde kapitaalgoederen als wegen, riolering, bomen, bruggen, kades en gebouwen. De nota laat voor de komende jaren een positief effect zien van nagenoeg 2 miljoen euro en dempt daarmee het begrotingstekort. In het meerjarenperspectief is er ook ruimte om te investeren in grotere infrastructurele projecten, waaronder de F35. De voorstellen daartoe kunnen nu uitgewerkt worden en vanaf 2020 worden uitgevoerd.

Gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de Perspectiefnota op dinsdagavond 18 juni in een Politiek Beraad. Op donderdag 26 juni vindt de besluitvorming plaats.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Politiek

Fracties willen politiek beraad over Kolkschool

De Fracties van PvdA, SP, GL, LA, PVV, PVA, FvR en FW hebben...

Coalitie Erbij Almelo bestrijdt eenzaamheid

Kom erbij. Dat willen de gemeente Almelo en zo'n tien lokale...

Controle op fraude in de zorg wordt uitgebreid

Tijdens het politieke beraad vertelde de heer Paping, teamle...

Fraude bij aanbestedingen zorg nooit uit te sluiten

"Fraude bij gecontracteerden in de zorg is nooit helemaal ui...

13 jun: PvdA organiseert debat Zorg-Aan-Zorg-Uit

Aan de ‘vooravond’ van de behandeling van de perspectief...

Almelo positief over fietsen door de binnenstad

Op de fiets door de Grotestraat mag alweer sinds 2016 en dat...

Vertrouwen groot in nieuwe binnenstad

Het Almelopanel is positief over de toekomst van de Almelose...

College van B & W presenteert Perspectiefnota

De burgemeester en wethouders van Almelo hebben op vrijdag 2...

Uitslag verkiezing interne rekenkamercommissie

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei zijn ...

Noabershoes Windmolenbroek, de huiskamer van de wijk

Met het Noabershoes is de grootste wijk van Almelo, het Wind...

Voorlopig geen sanering vervuilde grond Doepark

De vervuilde grond in Doepark de Hagen wordt voorlopig niet ...

Fred flirt met Forum voor Democratie

In een recent interview met Tubantia stak voorman Fred Gerri...

[video] Uitsmijters 55 definitief naar Ossenkoppelerhoek

Honk- en softbalvereniging Uitsmijters 55 verhuist definitie...

Algemeen belang soms belangrijker dan overtreding

"Het algemeen belang kan soms groter zijn dan de handhaving"...

Meer mensen van bijstand naar baan

Meer mensen van bijstand naar baan: dat is het streven van h...

Raakt Almelo treinverbinding met Berlijn kwijt?

Het is de vraag of Almelo de treinverbinding met Berlijn in ...

Gemeenteraad verwerpt motie PVV

Met 22 stemmen tegen en 9 voor heeft de gemeenteraad een mot...

ChristenUnie spreekt over energietransitie

Statenleden, wethouders en raadsleden van ChristenUnie uit O...

Schriftelijke vragen VVD aan B & W over banen

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Almelo stelt in schrif...

Politiek Beraad over het jonge kind in Almelo

Er is een Politiek Beraad op dinsdag 5 februari over het jon...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo