Blauwgroene ambities Vechtstromen krijgen invulling

Met de Programmabegroting 2020-2023 geeft het nieuwe dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen een belangrijke aanzet voor haar ambities. Die staan geformuleerd in het bestuursakkoord 'Een blauwgroene toekomst waaraan iedereen kan meedoen'.

Besluit
Verschillende initiatieven om te investeren in de thema’s klimaat, duurzaamheid en waterkwaliteit hebben een plaats gekregen in de programmabegroting 2020-2023. Het algemeen bestuur van Vechtstromen besluit op woensdag 27 november over de Programmabegroting 2020-2023.

Klimaat
Volgens dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) heeft Vechtstromen te maken met stevige wateropgaven: “Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. Water stroomt nu eenmaal van hoog naar laag. De droge zomers van 2018 en 2019 mogen hiervan een levend bewijs zijn. Daarnaast is ons gebied, met zijn vele kleine waterloopjes met relatief weinig water, extra vatbaar voor problemen met de waterkwaliteit, zoals algengroei en medicijnresten. Ook dit vraagt aandacht en investeringen. Verder vinden we dat we als overheid een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van CO2. Tegelijkertijd moeten we daarbij de hoogte van onze belastingtarieven zeer zeker niet uit het oog verliezen. Met dit begrotingsvoorstel streven we naar balans tussen deze opgaven en de kosten, zoals afgesproken in het bestuursakkoord”, aldus Stegeman.

Voldoende en schoon water
Op basis van de ontwerp-programmabegroting geeft Vechtstromen in 2020 in totaal 143,7 miljoen euro uit aan de dagelijkse zorg voor voldoende en schoon water. Er wordt 59,1 miljoen geïnvesteerd in onder andere de renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen, stuwen, gemalen, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting. De belastingen voor huishoudens en bedrijven nemen in het voorstel - zoals afgesproken in het bestuursakkoord - in 2020 met gemiddeld 3,4% toe. Ook stelt het dagelijks bestuur voor om een bestemmingsreserve in te stellen die wordt gevoed met dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank. Met de bestemmingsreserve zijn middelen beschikbaar om te investeren in innovatie en voor demping van de lastendruk. In 2019 heeft Vechtstromen 2,6 miljoen euro dividend uitgekeerd gekregen.

Het dagelijks bestuur ziet 2020 als een overgangsjaar. Verdere beleidskeuzes, voor de periode 2021- 2023, worden volgend voorjaar gemaakt met de besluitvorming over de Meerjarenverkenning.

Wat gaat Vechtstromen in 2020 doen? In 2020 wordt een start gemaakt met de verwezenlijking van de blauwgroene ambities van het nieuwe bestuur.

• Vechtstromen gaat in afstemming met partners en belanghebbenden een beleidslijn ontwikkelen voor aanpassingen in het systeem van sloten, beken, kanalen, beken, rivieren, stuwen en gemalen. Aanpassingen zijn gericht op het minder snel afvoeren en meer vasthouden van water. Dit moet wateroverlast beperken, verdroging tegengaan en leiden tot aanvulling van het grondwater.
• Vechtstromen wil bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van CO2, met onder meer de deelname aan de Regionale Energiestrategieën (RES) in Drenthe en in Twente en de realisatie van 8 zonnevelden op eigen locaties.
• De bouw van de rioolwaterzuivering Vriezenveen gaat van start en de verbouw van de rioolwaterzuivering Almelo-Vissedijk wordt afgerond.
• De uitvoering van het Vechtproject Karshoek Stegeren gaat van start.
• In het stroomgebied van de Dinkel krijgen de Elsbeek, Glanerbeek en Ruenbergerbeek een andere inrichting.
• In Emmen wordt gestart met de aanleg van een nieuwe persleiding van de stad naar de rioolwaterzuivering.
• Duurzaamheid krijgt aandacht met onder meer het opstellen van een vergroeningsstrategie en een herziening van het maaibeleid.
• De modernisering van de huisvesting wordt vervolgd met onder meer de samenvoeging van de locaties Hardenberg en Vriezenveen en de aanpak van de locatie Almelo, inclusief de realisatie van extra parkeergelegenheid.

Het bestuur van Vechtstromen hecht veel belang aan de financiële positie van Vechtstromen op de langere termijn en een beperkte stijging van de waterschapstarieven. Om die reden wil het bestuur in het voorjaar van 2020 - als onderdeel van de besluitvorming over de Meerjarenverkenning - een integrale afweging maken van lopende verplichtingen en nieuwe opgaven en ambities, binnen de beschikbare financiële middelen.

Stikstofproblematiek
De Raad van State heeft bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als basis voor toestemming voor activiteiten en projecten. Het waterschap gaat verder met de voorbereiding van projectplannen, met daarbij de inschatting dat er een aanzienlijk risico is dat de realisatie van projecten vertraging oploopt.
Deel dit artikel: Twitter | Facebook | WhatsApp | Google+ | E-mail

Info

Dagjournaal AAvisie 15 november 2019

Rattenslang in Nijreesbos, Waar moet het Bevrijdingsmonument...

Bedriegers op de markt

Al een paar weken werd proefgedraaid en werden ook nog aanpa...

Herman Jannink postuum geëerd

Onlangs kreeg Sylvia Jannink, het nichtje van huzaar Herman ...

Collecte bij Heracles levert mooi bedrag op voor Almeloopers

Hoewel er heel veel supporters zonder contant geld naar het ...

Dance2makefriends groot succes

De een heel uitbundig, de ander wat ingetogen, maar zeker 25...

Cadeautje voor huurders jarige Sint Joseph Almelo

Op 24 november 2019 bestaat de Almelose woningstichting Sint...

Werk van Arike Gill in het Kunst-Torentje

In het project ‘Plastic Eden’ heeft Arike Gill een insta...

Leerlingen op jacht naar kleinste deeltjes in Genève

Een groep leerlingen uit het VWO van het Noordik is onlangs ...

Elektriciteitskabels mogelijk ondergronds

De provincie Overijssel doet een verkenning om mee te kunnen...

Tentoonstelling van ex-librissen in Bleekkerk

In de achterzalen van De Bleekkerk is vanaf heden tot woensd...

Opening Cogas Cultuurfonds 2020

Initiatiefnemers uit de kunst- en cultuursector kunnen zich ...

Ilse Saris nieuwe directeur-bestuurder Avedan

Avedan heeft Ilse Saris benoemd als nieuwe directeur-bestuur...

Noordikleerlingen naar ontwerpwedstrijd robots

Noordikleerlingen Mart Koster en Claudia Muller, beiden afko...

Tentoonstelling over de Grote Kerk in de Grote Kerk

Een aantal fraaie schilderijen zijn te bewonderen in de Grot...

Stoer en onbekend in Sportcarrousel

De kop is eraf: de eerste afleveringen van het nieuwe sportk...

Blauwgroene ambities Vechtstromen krijgen invulling

Met de Programmabegroting 2020-2023 geeft het nieuwe dagelij...

Soroptimist Club Almelo overhandigt twee cheques

De Soroptimist Club Almelo heeft vorige week tijdens de club...

cheque van de Lions voor de Buurvrouw

Kirsten Beerens van Lionsclub De Essen mocht op 17 oktober e...

Bibliotheek deelt in november gratis boek uit

In de maand november deelt de bibliotheek tijdens de actie '...

Meer kansen voor muziektalenten Noordik

CSG Het Noordik heeft het partnerschap met ArtEZ Hogeschool ...
© 1986 - 2019 Stichting Lokale Omroep Almelo